danka_v_dorozi: (дружба)
[personal profile] danka_v_dorozi
хочу тільки записати, що це надзвичайний час. Прокидаюся з острахом, але тільки тому, що боюся, що через свою обмеженість і боягузливість не виявлю всіх можливостей, які відкриває ця свобода: не знати, що буде завтра, відсутність змісту у довгих планах і, як наслідок, потреба проживати сьогодні так, ніби сьогодні - це все життя.
Женю, біль від безсоромної штучності і брехливості ситуації, яка у Криму, є. Ніхто на таке не заслуговує. І яка в цьому мета... тільки поле для пошуків. Але також є велике бажання пригорнути і вдячність за те, що вже було, а ще велика надія на те, що буде.
Втратився зміст від "перебування в курсі подій", знайшовся зміст у перебуванні в житті конткретних людей, зміст у тому, щоб робити щось, щоб знаходити радість, яка, все ж не меншою мірою, а то й більшою, присутня.
LuckyOptimist-RAIN-SUN-LIFE-LOVE-HOPE-27_large

flat,550x550,075,f
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

danka_v_dorozi: (Default)
danka_v_dorozi

March 2014

S M T W T F S
      1
2345 678
9101112131415
1617 18 19202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 01:58 am
Powered by Dreamwidth Studios