danka_v_dorozi: (дружба)
[personal profile] danka_v_dorozi
Коли стаєте частиною дива, яке називається абсолютно особливим і простим словом на 5 букв. І ще, коли відчуваєте, що закоханість переходить у залюбленість і більше ніколи, ніде і ні з ким іншим переживати цього не хочете, зробіть собі корисність - послухайте, почитайте Ентоні до Мелло. Найкраще в оригіналі - англійською мовою. В інтернеті є багато сатйів з записами його "проповідей" - це більше розмови з аудиторією людей - дуже прості, такі доступні для серця, що враження, що саме це ви й знали все своє життя, просто ніяк не зібралися думками, щоб сформулювати все так. Щоправда, є й шокуючі речі або такі, з якими важко погодитися, однак про які автор сам радить - ставте під сумнів, випробовуйте, бо це єдиний спосіб знайти правду, а не жити за встановленою кимсь схемою, звинувачуюють того "когось".
Отож, Е. де Мелло

  • “Perfect love casts out fear. Where there is love there are no demands, no expectations, no dependency. I do not demand that you make me happy; my happiness does not lie in you. If you were to leave me, I will not feel sorry for myself; I enjoy your company immensely, but I do not cling.”

"Справжня любов виключає страх. Там, де є любов, там немає вимог, немає очікувань, немає залежності. Я не вимагаю, щоб ти робив мене щасливим; моє щастя не полягає в тобі. Якщо ти захочеш залишити мене, я не жалітиму себе; я дуже люблю перебувати з тобою, однак я не чіпляюся за це."

  • “I have no fear of losing you, for you aren’t an object of my property, or anyone else’s. I love you as you are, without attachment, without fears, without conditions, without egoism, trying not to absorb you. I love you freely because I love your freedom, as well as mine”.

"Я не боюся втратити тебе, бо ти не є об'єктом ані моєї власності, ані будь-кого іншого. Я люблю тебе таким як ти є, без залежності, без страху, без умов, без егоїзму, не намагаючись увібрати тебе всього. Я люблю тебе вільно, бо я люблю твою свободу, так само як і мою".

  • “The one who would be constant in happiness must frequently change.”

"Той, хто хотів би бути постійно щасливим, мусить постійно змінюватися"

  • "Why is everyone here so happy except me?". "Because they have learned to see goodness and beauty everywhere," said the Master."Why don't I see goodness and beauty everywhere?" "Because you cannot see outside of you what you fail to see inside."

"Чому всі тут такі щасливі крім мене? Бо вони навчилися бачити добро і красу всюди, - сказав Мудрець. Чому ж я не бачу добра і краси усюди? - Бо ти не можеш бачити зовні того, чого не бачиш всередині"
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

danka_v_dorozi: (Default)
danka_v_dorozi

March 2014

S M T W T F S
      1
2345 678
9101112131415
1617 18 19202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 12:23 am
Powered by Dreamwidth Studios