danka_v_dorozi: (дружба)
[personal profile] danka_v_dorozi
Якщо дуже захотіти... навіть не так, якщо навіть просто тримати відкритим... ні, навіть тільки трошки привідкритим своє серце, то туди обов'язково прийде невелике нагадування про щось ДУЖЕ ВЕЛИКЕ:
forge-valley-john-atkinson-grimshaw
gourock-near-the-clyde-shipping-docks

Про те, що немає для Бога нічого, чим би Він не міг скористатися для того, щоб все одно бути поруч, що б там не було. Про те, що є величезна, неосяжно велика любов Бога до мене малої і така ж велика Його турбота про моє життя - весь час, щохвилини. Про те, що вся ця Його "великість" більша за всі мої хвилювання взяті докупи за ціле моє життя. Про те, що, якщо б я справді захотіла :) ні, навіть просто мала такий несміливий намір, то і моя любов в найширшому і найохопнішому її розумінні зможе бути більшою за всі мої страхи.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

danka_v_dorozi: (Default)
danka_v_dorozi

March 2014

S M T W T F S
      1
2345 678
9101112131415
1617 18 19202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 12:23 am
Powered by Dreamwidth Studios